PROJEKT TREASURES 2014 - 2020

SNM – Hudobné múzeum patrí rozsahom, zložením a počtom zbierok k najväčším múzeám na Slovensku. V roku 2003 prevzalo múzeum do správy objekt klasicistického kaštieľa s priľahlým areálom - anglickým parkom v obci Dolná Krupá, v okrese Trnava. Budova postupne prestala zodpovedať štandardom múzejnej prevádzky a bezpečnosti práce. Obnova tejto národnej kultúrnej pamiatky sa stala prioritou SNM – Hudobného múzea.

PROJEKT TREASURES 2014 - 2020

POKLADY STREDNEJ EURÓPY. KULTÚRA, PRÍRODA, HUDBA INTERREG V – A SK-AT 2014 – 2020

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 umožnil SNM – Hudobnému múzeu pristúpiť k čiastočnej obnovy kaštieľa v Dolnej Krupej. Vlastná realizácia projektových aktivít začala v októbri 2017. Reťazec vznikajúcich problémov spojených s výberom zhotoviteľov stavebných prác dostal projekt do omeškania a následne aj do zmien. Vďaka finančným prostriedkom EÚ z programu Interreg sme do konca roka 2023 zrealizovali viaceré kľúčové stavebné práce, ako napríklad rekonštrukcia inžinierskych sietí, nanesenie nových omietok, na viacerých miestach boli odkryté a zreštaurované pôvodné historické nástenné maľby, v interiéri bola položená nová kamenná dlažba, drevené parkety a pod. Objekt dnes disponuje funkčnými rozvodmi (ústredné kúrenie, zdravotechnika, elektroinštalácia, slaboprúd) a bezpečnostnými technológiami (elektronický požiarny, zabezpečovací a kamerový systém).

Obnovu kaštieľa sprevádzali zároveň viaceré úspešné kultúrne aktivity, ktoré sme realizovali so zahraničnými partnermi z Rakúska - obec a Schloss Marchegg a Volkskundemuseum vo Viedni. V kaštieli Dolná Krupá bola inštalovaná výstava Pripraviť sa poklad, štart! / Putovanie za hodnotami (2020), spoločne sme sa zúčastnili na workshopoch Múzeá spájajú a koncertoch MIX-FEST (2021), vznikol dokumentárny film o SNM – Hudobnom múzeu v slovenskom a nemeckom jazyku (2022). Od roku 2022 digitalizáciu vzácnych zbierkových predmetov podporuje práca s kvalitným bezkontaktným skenerom. K vrcholným podujatiam patrila konferencia Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrnej Európy (Smolenice, 9/2022) spojenej s vydaním zborníka v printovej aj elektronickej podobe (2022). Uvedené podujatia prispeli k vytvoreniu networkingu medzi projektovými partnermi, k prehĺbeniu kolegiálnej, odbornej a priateľskej spolupráce.

V súčasnosti podnikáme ďalšie kroky k dosiahnutiu úspešného záveru rekonštrukcie, aktuálne prebieha realizácia ďalších stavebných prác. Sme presvedčení, že budeme pri rekonštrukcii úspešní a domácim a zahraničným návštevníkom predstavíme kaštieľ a jeho atraktívne priestory.

V obnovenom kaštieli v Dolnej Krupej chceme verejnosti predostrieť ponuku hodnotných prezentačných, edukačných, hudobno-kultúrnych aktivít, prezentovať hodnoty zbierkového fondu múzea a regionálnej histórie, vrátane zlepšenia podmienok pre odbornú múzejnú prácu. Nárastom návštevnosti kaštieľa očakávame aj čulý turistický ruch v regióne. Napĺňanie projektových cieľov a výstupy projektu vnímame veľmi zodpovedne. Sprístupnením kaštieľa kultúrnej verejnosti chceme plniť zásadné zameranie múzea, ktorým je osloviť, pritiahnuť návštevníkov a prezentovať im poklady a dedičstvo našich predkov a spoločnosti.

roll-up-900x2000-rekonstrukcia-final-velke-1.jpg

Aktivity môžete sledovať na linkoch:

Staré kaštieľske denníky si môžete pripomenúť nižšie:

TREASURES OF CENTRAL EUROPE: CULTURE, NATURE, MUSIC INTERREG V-A SK-AT 2014-2020

The Slovak National Museum–Music Museum (SNM-HuM) is among the biggest museums in Slovakia as regards extent, structure and number of collections. In 2003 the SNM-HuM took over the administration of the classical manor house with adjoining English garden in Dolná Krupá, near Trnava. The building had gradually stopped conforming to the standards of museum operations or workplace safety. The renovation of this national cultural memorial became a priority for the SNM-HuM.

Interreg V-A Slovakia–Austria 2014–2020, a programme of cross-border cooperation, enabled the SNM-HuM to proceed with the partial renovation of the manor house at Dolná Krupá. The actual realization of project activities began in October 2017. A chain of problems that arose linked to the choice of building contractor delayed the project and resulted in changes. Thanks to finance from the EU’s Interreg programme we had carried out several key pieces of construction work by the end of 2023, such as the reconstruction of engineering networks, the application of new plaster, the uncovering and restoration of original historic murals in various places and the laying in the interior of new stone and parquet flooring. The building today boasts fully-functioning central heating, health and safety equipment, electrical fittings and wiring, and security technology (electronic fire, security and camera systems).

At the same time, the renovation of the house was accompanied by a number of successful cultural activities that we realized with partners from across the border in Austria - Schloss Marchegg, the municipality of Marchegg and the Volkskundemuseum (Museum of Folk Life and Art) in Vienna. The Dolná Krupá manor house saw the installation of the exhibition ’Ready, treasure, go! Wandering around values’ (2020), and together with this we took part in the ’Museums Connect’ workshops and the concerts of Mix Fest (2021), and created a documentary film about the SNM-HuM in Slovak and German (2022). Since 2022 the digitalization of precious items from the collections has supported our work with a high-quality contact-free scanner. Among the foremost events was the conference ’The Influence of Aristocratic Families on the Formation of Cultural Europe’ (Smolenice, September 2022), accompanied by the publication of the proceedings in both print and electronic form (2022). The above events contributed to the creation of networking among the project partners and with that the deepening of collegial, specialist and amicable collaboration.

At the present time we are undertaking further steps towards attaining a successful outcome to the reconstruction and further building work is taking place. We are convinced that we will be successful with the renovation and present the house and its attractive surroundings to visitors from home and abroad.

With the renovation of the manor house at Dolná Krupá we want to indicate to the public that there will be future offerings of worthwhile activities, presentational, educational and musical, and to present the wealth of the Museum’s collections as well as regional history, with the inclusion of improved conditions for specialist museum work. With increased visitor numbers to the house we also expect brisk tourism in the region. We perceive the accomplishment of the project’s goals and outcomes very prudently. Through the opening of the house to the cultural public we want to fulfil the basic aims of the Museum, which are to address and attract visitors and present them with the treasures and inheritance of our forebears and society.

roll-up-900x2000-interreg-final-velke-1.jpg

You can follow activities on these links:

Back numbers of the manor house’s journal:

Späť na články

Kaštieľsky denník 1.6.2023 - 31.1.2024

Milí priatelia, nadšenci histórie, ruží či hudobných nástrojov, nesmierne nás teší, že vám konečne môžeme odhaliť novinky z kaštieľa v Dolnej Krupej. Viete o tom, že už je to vyše troch rokov, odkedy sme publikovali prvý diel Kaštieľskeho denníka? Čas beží raketovou rýchlosťou a my sme sa konečne trochu pristavili a spísali všetky zmeny, novinky, nálezy a výzvy, ktorým sme čelili za uplynulé obdobie. No veď posúďte sami.

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

V dňoch 15. – 16. novembra sa bude konať medzinárodná odborná konferencia na tému Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva, ako jedna z aktivít projektu cezhraničnej spolupráce TREASURES v rámci programu Interreg V-A SK-AT.

Kaštieľsky denník 1.4.2022

Oslavujeme prvé výročie. Presne 1.apríla 2021 sme vytvorili náš prvý Kaštieľsky denník. Vtedy sme ešte nevedeli, či budeme uverejňovať naše zápisky pravidelne a či o to vôbec bude záujem. Pozitívne ohlasy a množstvo článkov, ktoré vznikli na základe nášho denníka nás však presvedčilo, že v tejto milej povinnosti budeme pokračovať aj naďalej.

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies pre analýzu správania užívateľa (Google Analytics), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.